กรมการท่องเที่ยวระดมสมอง สร้างโมเดลเตรียมรับนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง

Print กรมการท่องเที่ยวระดมสมองทุกภาคส่วน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการฟื้นฟูการท่องเที่ยววิถีมุสลิมของประเทศไทย นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า “จากผลของการเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อต้นปี 2565 ทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับนโยบายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในเรื่องความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งภายหลังสถานการณ์โควิด-19 สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยจำนวนมาก” ช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง โดยมีการศึกษาและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก ก่อให้เกิดรายได้ 72,739.64 ; 61,795.44 และ 57,381.19 ล้านบาท ในปี 2560 – 2563 ตามลำดับ โดยเป็นกลุ่มที่มีวันพักประมาณ 13 วันต่อทริป และค่าใช้จ่ายสูงกว่า 6,000 บาท/คน/วัน ซึ่งสูงกว่านักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ จึงจัดเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีมุสลิมในเชิงรุกในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์วิถีปกติใหม่ รวมทั้งสร้างความได้เปรียบในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมุสลิม กรมการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวคุณภาพสูง : ศึกษากรณีนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูการท่องเที่ยววิถีมุสลิมของประเทศไทย โดยจะมีการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) […]

ปัญหาบริษัททัวร์รายใหญ่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับบริษัททัวร์รายย่อย สร้างความเสียหายกว่า 14 ล้านบาท

Print จากกรณีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายย่อย จำนวนกว่า 10 ราย ได้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัททัวร์รายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับบริษัททัวร์รายย่อย สร้างความเสียหายกว่า 14 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายย่อย (Retail) ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนและประชุมหารือกับกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัททัวร์รายใหญ่รายหนึ่ง (Wholesale) ซึ่งมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับบริษัททัวร์รายย่อย ส่งผลให้บริษัททัวร์รายย่อยต้องรับผิดชอบจัดทัวร์ขึ้นใหม่หรือคืนค่าทัวร์ให้แก่ลูกค้า สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท กรณีนี้ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง มอบหมายให้นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ออกคำสั่งให้บริษัททัวร์รายใหญ่ดังกล่าวเข้าพบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการกระทำใดที่ผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มาพบตามคำสั่ง จะมีบทลงโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และหากพบว่ามีการกระทำใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามมาตรา 24 กรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญา ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท กรมการท่องเที่ยวขอเรียนว่า พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ ฉบับนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวจากการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี จากลักษณะปัญหานี้กรมการท่องเที่ยวจะหาแนวทางป้องกัน ซึ่งอาจจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงหรือมีมาตรการทางกฎหมายต่อไป […]

“อร่อยออนเดอะบีช @เพชรบุรี การันตีจากยูเนสโก” งานดี ๆ สำหรับสายชิลล์

Print จังหวัดเพชรบุรี เมืองที่ได้รับการรันตีจากองค์การยูเนสโก ว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก เตรียมจัดงาน “อร่อยออนเดอะบีช @เพชรบุรี การันตีจากยูเนสโก” โชว์ศักยภาพของจังหวัดในด้านการท่องเที่ยวและอาหาร รวบรวมไว้ด้วยของอร่อยนานาชนิดที่ขึ้นชื่อของเพชรบุรี พร้อมฟังดนตรีสุดชิลล์บนชายหาด และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของดีท้องถิ่นจากชุมชน วันที่ 23-25 กันยายนนี้ บริเวณหน้าโรงแรมลองบีช ชายหาดชะอำ       นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรี มีศักยภาพมากมายด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่คนทั่วไปรู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว เช่น ชายหาดชะอำ หาดเจ้าสำราญ พระราชวังบนพระนครคีรี “เขาวัง” พระราชวังบ้านปืน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน วัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นต้น นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรียังขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติและความหลากหลายของอาหาร อาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยว-น้ำแดง แกงคั่วหัวตาล แกงหลอก หอยทอด ผัดไทย ขนมจีนทอดมัน ขนมจีนซาวน้ำ-น้ำพริก-น้ำยา-แกงเขียวหวาน ส้มตำ หมูปิ้ง ก๋วยจั๊บ ขนมหม้อแกง ข้าวเหนียว-มะม่วง บัวลอย-ไข่หวาน ลอดช่องน้ำตาลโตนด กล้วยทอด ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ […]

มหัศจรรย์บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ณ ห้องอาหารควิซีน อันปลั๊ก

Print แฟนพันธุ์แท้อาหารทะเลเชิญทางนี้…ห้องอาหารควิซีน อันปลั๊ก โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เชิญคุณและเหล่าเพื่อนสนิทมาอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ ตัวโตๆ ทุกคืนวันเสาร์ ให้คุณได้เลือกลิ้มลองหลากหลายรูปแบบทั้งย่าง นึ่ง ทอด อีกทั้งสัมผัสรสชาติของอาหารบุฟเฟ่ต์จากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย ญี่ปุ่น จีน ตะวันตก รวมทั้งสารพัดสลัดผักกับนานาซอส ปิดท้ายด้วยมุมของหวานแสนอร่อย ทั้งเค้ก คุ๊กกี้ ไอศครีมและผลไม้สด ราคาท่านละ 1,430 บาท (สุทธิ) พิเศษ…อิ่มอร่อยกับโปรโมชั่นมา 4 จ่าย 2 จนถึง 15 มีนาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 02 680 9999 ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://tinxemitsubishi.com/

ต้อนรับเอกอัครราชทูตจีน

Print ดิลก มหาดำรงค์กุล ประธานบริษัทศรีทองพาณิชย์และประธานคณะกรรมการ บริษัท เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล จำกัด และ ชัยโรจน์ มหาดำรงค์กุล พร้อมคณะผู้บริหารโรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับ มร.กวน มู่ เอกอัครราชทูตจีน และภรรยา ในฐานะแขกวีไอพีของโรงแรมที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกระชับสัมพันธ์ พร้อมร่วมรับประทานอาหารมื้อพิเศษ ณ ห้องอาหารจีนหล่งฟ่ง โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://tinxemitsubishi.com/

พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร

Print โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ นำโดย วณิชยา เกียรติดำรงวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ รวมพร แสนหาญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรมเข้ามอบต้นมนิลา ปาล์ม จำนวน 200 ต้น ให้แก่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Green Bangkok ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://tinxemitsubishi.com/

ซีน สมุย บีชคลับ และโซโฮ ฮอสพิแทลลิตี้ สร้างปรากฏการณ์ชนะรางวัล Luxury Lifestyle Awards 2021

Print ซีน สมุย บีชคลับ (SEEN Samui Beach Club) แหล่งพบปะสังสรรค์ยอดนิยมบนเกาะสมุย และโซโฮ ฮอสพิแทลลิตี้ (Soho Hospitality) ได้รับรางวัลจาก Luxury Lifestyle Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2021 ในสาขา Best Luxury Commercial Interior Design in Thailand โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นรางวัลทางด้านสินค้าและบริการลักซ์ชัวรี่ระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบจากนานาชาติเป็นคณะกรรมการตัดสิน รางวัล Luxury Lifestyle Awards เป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับวงการการตลาดระดับลักซ์ชัวรี่ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของโลก โดยการพิจารณารางวัลใช้กระบวนการประเมินที่เป็นอิสระ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลแห่งความเป็นเลิศและรักษามาตรฐานสูงสุดในธุรกิจและสินค้าระดับบนจากทั่วโลก ไมเนอร์ โฮเทลส์ บริษัทผู้เป็นเจ้าของ และโซโฮ ฮอสพิแทลลิตี้ บริษัทผู้ออกแบบ ได้สร้างสรรค์ ซีน สมุย ให้สะท้อนสถาปัตยกรรมสไตล์ Mid-Century ที่เน้นการผสมผสานความต่างของลวดลายเรขาคณิตและเส้นโค้งที่อ่อนช้อย ลื่นไหล ที่นี่ยังสะท้อนสไตล์การตกแต่งบีชคลับในไมอามี่และแคลิฟอร์เนีย ด้วยความสวยงามของดีไซน์ในแบบเรโทร ยุคปี 1950 และอิทธิพลการออกแบบแนวทรอปิคัลในยุคกลางศตวรรษ […]

Côte de Bœuf สุดยอดเนื้อพันธุ์ดีจากประเทศฝรั่งเศส ณ ไวน์ผับ

Print ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป….ไวน์ผับ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ขอแนะนำสุดชุดเมนูใหม่ประจำห้องอาหารสำหรับมื้อค่ำ “Côte de Bœuf” เนื้อพันธุ์ดีนำเข้าจากต่างประเทศ นำมาย่างและปรุงแต่งรสชาติด้วยเครื่องเทศนานาชนิด 1 ชุดประกอบไปด้วย เนื้อวากิวย่าง 1.5 กิโลกรัม ซุปประจำวัน สลัดผักและมันฝรั่งบด ปิดท้ายขนมหวานกับแอ๊ปเปิ้ล ทาร์ต เหมาะสำหรับเป็นอาหารมื้อค่ำสำหรับรับประทาน 4 ท่าน ราคาชุดละ 4,990 บาท (สุทธิ) พร้อมฟรีไวน์แดง 1 ขวด *   * พิเศษ! จ่ายเพิ่มเพียง 800 บาท รับไวน์แดง อลัน ชาบานอง Alain Chabanon   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 02 680 9999 ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://tinxemitsubishi.com/

Koh Samui’s SEEN Samui Beach Club and Soho Hospitality Make Waves at the Prestigious 2021 Luxury Lifestyle Awards

Print Bangkok, July 21th, 2021 – Koh Samui’s hottest hangout SEEN Samui Beach Club and Soho Hospitality have been awarded Best Luxury Commercial Interior Design in Thailand by the 13th Annual Luxury Lifestyle Awards 2021, by a judging panel of international architecture and design professionals. The Luxury Lifestyle Awards are one of the most prestigious, […]

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Print               ดิลก มหาดำรงค์กุล ประธานบริษัทศรีทองพาณิชย์และประธานคณะกรรมการ บริษัท เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล จำกัด และ กฤษฎา มหาดำรงค์กุล ผู้บริหารโรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับแขกคนสำคัญ ได้แก่ วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ปรียา ปาลิโพธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะในโอกาสพิเศษร่วมรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง ณ ห้องอาหารญี่ปุ่นทาคูมิ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://tinxemitsubishi.com/